Regulamin przewozu paczek

REGULAMIN WYKONYWANIA USŁUG

W ZAKRESIE PRZESYŁANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK

PRZEZ FIRMĘ UK TRANS.

§1 Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin przewozu przesyłek określa warunki i zasady dotyczące transportu przesyłek, świadczonych przez Zleceniobiorcę –  Usługi Transportowe UK TRANS na rzecz Zleceniodawcy – osób fizycznych i prawnych.

Zleceniodawca z chwilą podpisania listu przewozowego deklaruje znajomość regulaminu i jednocześnie wyraża zgodę na warunki i inne przepisy, które mogą być zgodnie z nim wydane.

Z chwilą podpisania listu przewozowego zleceniodawca uznaje regulamin jako część umowy zawartej o świadczenie usług transportu przesyłek.

Usługi transportowe UK TRANS  wykonuje usługi transportu paczek i zastrzega sobie prawo przekazywania zleceń na usługi transportowe firmom zewnętrznym z którymi ma podpisaną umowę.
§2
1. Przesyłka, po telefonicznym lub elektronicznym zgłoszeniu na oficjalnej stronie: www.uktrans.pl (za potwierdzeniem pracowników), jest odbierana spod wskazanego adresu w danej miejscowości.
2. Złożenie zamówienia stanowi dowód zapoznania się i treści niniejszego regulaminu, zasad pakowania oraz cennika. Od tego momentu wszystkie postanowienia tego regulaminu, zasad pakowania oraz cennika staja się wiążące dla obu stron i oznaczają zawarcie umowy o świadczenie chyba, że stosowana umowa między stronami stanowi inaczej.
3. Zasadą jest doręczanie przesyłki Odbiorcy do rąk własnych.
4. W przypadku gdy Odbiorca odmówi przyjęcia przesyłki jest ona zwracana Nadawcy. Koszty przewozu (w obie strony) ponosi Nadawca.
§3

1. Nadawca jest zobowiązany oddać firmie UK TRANS  przesyłkę w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i wydać ją bez ubytku i uszkodzenia.

2. Rzeczy, które ze względu na ich właściwości wymagają opakowania, Nadawca jest zobowiązany oddać firmie UK TRANS w opakowaniu, które powinno między innymi:
•    być zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem takim jak taśma samoprzylepna, plomby czy pieczęcie lakowe;
•    być odpowiednio wytrzymałe;
•    uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów;
•    być opisane gdy wymagają tego właściwości lub zawartość przesyłki, poprzez oznakowanie np. „góra/dół” lub „uwaga szkło”. W opakowaniu przesyłki nie wolno stosować zabezpieczeń mogących uszkodzić tę lub inne przewożone przesyłki

3. Opakowanie przesyłki wlicza się do jej masy.
4. Każda przesyłka powinna być opatrzona w dane Odbiorcy:
a)    imię i nazwisko
b)    ulicę i numer domu
c)    kod pocztowy
d)    miejscowość
e)    telefon kontaktowy
§4

1. Z przewozu wyłączone sa przesyłki zawierające:
•    artykuły akcyzowe (alkohol, papierosy, tytoń, itp.)
•    leki, substancje psychotropowe, narkotyki, sterydy itp.
•    artykuły szybko psujące się lub inne artykuły wymagające specjalnych warunków przewozu
•    rośliny żywe i zwierzęta
•    zwłoki, szczątki ludzkie i zwierzęce
•    dzieła sztuki, antyki
•    gotówka, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty itp.
•    materiały, które ze względu na swoje właściwości uniemożliwiają przewóz przy użyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych
•    rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub mieniu, w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub  radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń, amunicję
•    inne materiały, których przewóz jest zakazany z mocy ogólnych przepisów prawa
•    szkło.

2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Nadawcę powyższych postanowień UK TRANS może:
•    odesłać na koszt Nadawcy rzeczy wyłączone z przewozu
•    nałożyć na Nadawcę lub Odbiorcę karę umowną w wysokości pięciokrotnej kwoty należnej UK TRANS z tytułu wykonania usługi
•    skonfiskować niedozwolone przedmioty.

3. UK TRANS może odmówić wykonania usługi bez podania przyczyny  w przypadku:
a)    niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki przez Zleceniodawcę,
b)    gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż deklaracja zawartości i/lub jego wagi nie zgadza się ze stanem faktycznym. nie nadają się do przewozu;
c)    niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicja;
d)    ma prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, jeśli Nadawca lub Odbiorca przesyłki znajduje się w rejonie stale lub czasowo wyłączonym z obsługi.

4.Firma zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki.

5. Termin doręczenia przesyłek do 6 dni roboczych.
§5
1.    Opłata za przesyłki następuje według obowiązującego cennika i umowy. Terminy i formy płatności uzgadniane są każdorazowo z Nadawcą.
2.    Opłatę za usługę transportową uiszcza się w formie gotówki lub przelewu.

§6

1. W przypadku uszkodzenia przesyłki przedstawiciel UK TRANS obowiązany jest spisać protokół w obecności Odbiorcy, w którym ujęta będzie data i godzina doręczenia oraz opis uszkodzenia. Prawidłowo sporządzony protokół (podpisany przez Odbiorcę ) jest podstawą do przyjęcia reklamacji.

2. Wskutek przyjęcia przez Odbiorcę przesyłki bez zastrzeżeń wygasają wszelkie roszczenia przeciwko UK TRANS.
3. W wypadku utraty, ubytku lub uszkodzenia przesyłki UK TRANS  ponosi odpowiedzialność materialną za koszty związane z odkupieniem lub naprawą przesyłki, nie więcej jednak niż do kwoty stanowiącej górną granicę odpowiedzialności 500 zł.
§7

1.Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w związku z uszkodzeniem, bądź zaginięciem przesyłki. Firma nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe z nieprawidłowego zapakowania i zabezpieczenia przesyłki.

2. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 3 miesięcy licząc od dnia wniesienia prawidłowej reklamacji.

3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
a) nazwę lub nazwisko i adres reklamującego;
b) kopię listu przewozowego i numer przesyłki;
c) kwotę roszczenia;
d) podpis reklamującego lub osoby przez niego upoważnionej z załączonym pełnomocnictwem.

4. Po rozpatrzeniu reklamacji, UK TRANS  powiadamia pisemnie reklamującego o sposobie załatwienia reklamacji, ewentualnym odszkodowaniu oraz terminie i sposobie przekazania należności.